Algemene voorwaarden The Orderly Office

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van eenmanszaak The Orderly Office, gevestigd en kantoorhoudend in Den Haag, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 84866888, hierna “TOO”.

Artikel 1: Definities
 1. Diensten: alle diensten die TOO levert. Dit zijn de Diensten die in de offerte staan: onder andere (1) Personal support, (2) Office management, (3) Online media, (4) Event organisatie, (5) Projecten en (6) Begeleiding van startende Office Support Professionals.
 2. Documentatie: al het materiaal dat TOO ter beschikking stelt, zowel on- als offline.
 3. Opdrachtgever: de rechtspersoon waarmee TOO een overeenkomst sluit. Als een Opdrachtgever zich binnen 6 maanden na einde van onze overeenkomst inschrijft bij de Kamer van Koophandel, wordt deze voor de toepassing van deze algemene voorwaarden als ondernemer (rechtspersoon) gezien.
 4. Schriftelijk: (digitale) communicatie per e-mail, social media en vergelijkbare online communicatiediensten.
 5. We / wij / ons / onze: TOO en jij als Opdrachtgever samen.
 6. Website: www.theorderlyoffice.nl en alle huidige en toekomstige varianten.
Artikel 2: Toepasselijkheid
 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en de (uitvoering van de) overeenkomst tussen ons. Zij vormen samen met de opdrachtbevestiging (zie artikel 3 lid 4) de overeenkomst van opdracht (artikel 7:400 BW) tussen ons.
 2. (Algemene) voorwaarden van Opdrachtgever of derden zijn niet van toepassing.
 3. De Algemene Voorwaarden zullen voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan Opdrachtgever elektronisch ter hand worden gesteld, zodat Opdrachtgever deze kan opslaan om later nogmaals te lezen. Bij een offerte per e-mail wordt daartoe een pdf-bestand meegestuurd.
 4. Afwijkingen gelden alleen als wij dit schriftelijk vooraf overeenkomen.
 5. Als één of meerdere bepalingen niet geldig blijken te zijn, dan blijven andere bepalingen wel geldig. Wij zullen dan in overleg een nieuwe bepaling maken en Schriftelijk vastleggen.
 6. De verplichtingen uit onze Overeenkomst gelden ook voor door ons ingeschakelde derden.
 7. TOO mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen bekend gemaakt worden op de Website en aan bestaande Opdrachtgevers ter goedkeuring worden voorgelegd.
 8. De verplichtingen uit de Overeenkomst zullen ook na beëindiging van de Overeenkomst blijven gelden.
Artikel 3: Onze overeenkomst (totstandkoming; aanbod en aanvaarding)
Aanbod
 1. Na een kennismakingsgesprek ontvang je per e-mail een offerte de besproken diensten (‘het Aanbod’) van TOO.
 2. Het Aanbod is 30 dagen geldig en bevat in elk geval de identiteit en adres van TOO, prijs (exclusief BTW), de hoogte van het voorschotbedrag (exclusief BTW), het (uur)tarief van TOO voor eventueel meerwerk (exclusief BTW), een globale beschrijving van de Diensten, de wijze van uitvoering van de Dienst, het BTW-bedrag en de wijze van betaling. Ook is beschreven wat TOO levert en wat er van Opdrachtgever verwacht wordt.
 3. TOO kan niet aan haar Aanbod worden gehouden als Opdrachtgever er redelijkerwijs van uit mocht gaan dat (een deel van) het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Bijvoorbeeld een fout in de prijs.
 4. TOO mag besluiten te stoppen met het aanbieden van een specifieke Dienst of Product.
 5. De prijs en voorwaarden in het Aanbod gelden alleen voor deze Overeenkomst en niet automatisch voor een nieuw Aanbod.
Aanvaarding
 1. Zodra Opdrachtgever per mail aangeeft akkoord te zijn met de offerte, geeft Opdrachtgever TOO opdracht tot het verlenen van Diensten (‘Opdracht’). De Overeenkomst tussen ons komt tot stand zodra TOO deze Opdracht Schriftelijk aanvaardt. Dit is het moment waarop Opdrachtgever per mail een Opdrachtbevestiging ontvangt.
Overige
 1. Bij aanvaarding van de Opdracht ontstaat voor Opdrachtgever een betalingsverplichting voor de in het Aanbod afgesproken werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever mag geen rechten en/of verplichtingen uit de Overeenkomst aan derden overdragen.
Artikel 4: Opdracht
Uitvoering
 1. TOO voert de Opdracht zelfstandig uit, op basis van de input en wensen van Opdrachtgever. Daarbij gebruikt TOO de normen die op haar vakgebied gelden. Er wordt echter geen enkele garantie voor een bepaald resultaat, recht of financieel gevolg gegeven. TOO heeft een inspanningsverplichting zoals dat heet.

 2. Opdrachtgever is en blijft altijd verantwoordelijk voor gemaakte keuzes en de (financiële) gevolgen daarvan voor zijn/haar onderneming.

 3. Als TOO de financiële administratie verricht, zijn de werkzaamheden niet specifiek gericht op het ontdekken van fraude. Wanneer er aanwijzingen voor fraude zijn, zal TOO Opdrachtgever hierover Schriftelijk informeren. TOO houdt zich daarbij aan toepasselijke wet- en regelgeving en door de diverse beroepsorganisaties uitgevaardigde nadere voorschriften, verordeningen en richtlijnen.

 4. TOO mag:

  • wat niet in de Overeenkomst is geregeld, naar eigen technisch en creatief inzicht uit voeren;
  • derden inschakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst waarbij de nodige zorgvuldigheid in acht wordt genomen. TOO is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 6:75 van het Burgerlijk Wetboek zijn hierbij niet van toepassing;
  • de inhoud van haar Diensten tussentijds wijzigen om reden van kwalitatieve verbetering;
  • indien is overeengekomen dat het traject in fases wordt uitgevoerd, de uitvoering van de werkzaamheden die tot een volgende fase behoren, opschorten tot Opdrachtgever de eerdere fase heeft betaald;
  • besluiten om een Dienst niet meer aan te bieden zonder schadeplichtig te zijn naar Opdrachtgever.
Medewerking Opdrachtgever en zijn/haar werknemers
 1. De voortgang van de Opdracht is mede afhankelijk van de inzet van Opdrachtgever en zijn/haar werknemers. Om fijn samen te werken, is het belangrijk dat Opdrachtgever en zijn/haar werknemers:

  • De wensen duidelijk en expliciet Schriftelijk verwoordt richting TOO;
  • tijdig reageert in onze onderlinge communicatie en de overeengekomen planning aanhoudt;
  • tijdig en (on)gevraagd in elke fase van het traject alle medewerking, relevante informatie en toegang geeft. Opdrachtgever verklaart dat de informatie die hij/zij verstrekt, juist en volledig is;
  • inloggegevens niet aan anderen geeft.
 2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor fouten of vertraging in de uitvoering van der werkzaamheden die veroorzaakt worden door niet, niet tijdig of onvolledig verstrekken of opsturen van informatie. Zie hiervoor ook artikel 7. TOO mag haar verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten tot het moment dat Opdrachtgever aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan. Als Opdrachtgever bijvoorbeeld gevraagde informatie niet op tijd aanlevert of opstuurt, kan TOO niet verder met haar deel van de werkzaamheden en voert zij deze op een later moment uit. Omdat TOO meerdere Opdrachtgevers tegelijk bedient, kan het voorkomen dat Opdrachtgever dan lang(er) moet wachten op het uitvoeren van de werkzaamheden en wordt tevens de voor Opdrachtgever gereserveerde tijd die week in rekening gebracht.

Levering & termijnen
 1. TOO levert haar Diensten digitaal. Aantal uren en dagen stemmen wij onderling af, deze staan vermeld in de offerte. Dat betekent dat TOO voor Opdrachtgever beschikbaar is voor de afgesproken werkzaamheden en uren. Er is geen sprake van full time beschikbaarheid. Wanneer Opdrachtgever aangepaste beschikbaarheid wilt, spreken wij een nieuwe samenwerkingsvorm tussen ons af. Waarvoor TOO dan een nieuwe offerte zal opstellen.
 2. De overeengekomen planning is een richtlijn, geen uiterste leverdatum. De doorlooptijd van een verzoek is 3 werkdagen. Wanneer het niet mogelijk blijkt te zijn om de Diensten binnen de overeengekomen of opgegeven termijn te leveren, zullen wij in overleg een nieuwe redelijke termijn of planning afspreken die voor ons beiden goed werkt.
Meerwerk
 1. Als blijkt dat het nodig of gewenst is de werkzaamheden uit te breiden, zullen wij dit tijdig bespreken. TOO zal in dat geval een nieuwe offerte uitbrengen voor het meerwerk, voorzien van een nieuwe planning.
 2. Het niet of niet meteen uitvoeren van het meerwerk is geen wanprestatie van TOO en is geen grond om de eerste Overeenkomst via artikel 5 te ontbinden.
Artikel 5: Duur, ontbinding, opzeggen, annulering en gevolgen
Duur & einde
 1. Wij gaan de Overeenkomst tussen ons aan voor de duur van de Opdracht, dit kan zowel bepaalde als onbepaalde tijd zijn zoals in de offerte staat aangegeven. De Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt zodra wij aan onze verplichtingen uit de Overeenkomst hebben voldaan (betaald en geleverd).
 2. Wij kunnen allebei de Overeenkomst (zowel die voor bepaalde als onbepaalde tijd) schriftelijk zonder reden opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand vanaf de datum van opzegging.
 3. In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen 3 maanden is opgeheven – van Opdrachtgever, kan TOO de overeenkomst met directe ingang buitengerechtelijk ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Alle openstaande facturen van TOO dienen direct te worden betaald.
Gevolgen beëindiging
 1. In geval van beëindiging van onze Overeenkomst om welke reden dan ook:

  • houdt TOO recht op betaling van alle verrichte werkzaamheden;
  • zullen geen nieuwe projecten opgestart worden die het einde van de Opdracht kunnen overschrijden;
  • blijven intellectuele eigendomsrechten van TOO (zie artikel 11) bij TOO;
  • blijft het niet-exclusieve gebruiksrecht van verstrekte Documentatie van Opdrachtgever bestaan;
  • geven wij alle vertrouwelijke informatie die wij hebben aan elkaar terug of wij vernietigen deze als een van ons de ander dat opdraagt (zie artikel 13);
  • blijven de bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van onze overeenkomst voort te duren, gelden. Onder deze bepalingen vallen in ieder geval maar niet uitsluitend de artikel 7, 10 en 11.
Artikel 6: Tarieven en betaling
 1. In het Aanbod staat het tarief voor de betreffende Diensten in Euro’s. Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW, reis- en verblijfskosten. Meerwerk (zie artikel 5 lid 8) wordt op basis van nacalculatie in rekening gebracht.

 2. Jaarlijks wordt het tarief per 1 januari geïndexeerd. Opdrachtgever wordt hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.

 3. Betaling gaat op de volgende manieren, zoals in de offerte is terug te lezen:

  • Facturering per gewerkt uur: de factuur wordt achteraf in PDF-formaat per email verzonden;
  • Facturering op basis van gemiddelde uren; de factuur wordt vooraf in PDF per e-mail verzonden. Eventuele correcties worden in de factuur voor de volgende termijn verrekend.

  Facturen worden hebben een betaaltermijn van 14 dagen. Het bedrag wordt netto overgemaakt naar de bankrekening van TOO zonder korting, verrekening of opschorting;

 4. Bij betaling in termijnen worden extra kosten in rekening gebracht.

 5. De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Dit betekent dat wanneer Opdrachtgever niet binnen de betaaltermijn betaalt, er direct sprake is van verzuim (niet nakomen van de Overeenkomst), zonder dat TOO hiervoor een ingebrekestelling (bijvoorbeeld een brief) hoeft te sturen. Daarnaast mag TOO de uitvoering van de werkzaamheden opschorten of de data aan een andere Opdrachtgever vergeven zonder schadeplichtig te zijn.

 6. Zodra Opdrachtgever in verzuim is, rekent TOO een vertragingstoeslag tot het moment dat er volledig betaald is. Deze toeslag is 1 procent over het openstaande bedrag per maand. Een deel van de maand wordt als volledige maand gerekend. Ook worden door TOO gemaakte incassokosten aan Opdrachtgever in rekening gebracht en vastgesteld volgens het op dat moment geldende Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en zijn minimaal 15% van de totale som. Eventuele (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten inclusief rente zullen ook op Opdrachtgever verhaald worden. Op tijd betalen, is goedkoper!

 7. Opdrachtgever kan verschuldigde vergoedingen aan TOO nooit opschorten of verrekenen met een eventuele vordering op TOO. Binnenkomende betalingen worden eerst gebruikt om (buiten)gerechtelijke kosten en rente te betalen en dan pas om de oudste openstaande facturen te betalen, ook al geeft Opdrachtgever iets anders aan.

Artikel 7: Aansprakelijkheid
 1. TOO zet zich volledig en naar beste inzicht en vermogen in om de Diensten op de meest zorgvuldige wijze te verrichten en gaat er van uit dat Opdrachtgever zich inzet voor een fijne samenwerking.

 2. TOO heeft uitsluitend een inspanningsverplichting.

 3. TOO is in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming (wanprestatie = TOO komt haar afspraak met Opdrachtgever niet na) aansprakelijk voor directe schade die verband houdt met of voortvloeit uit de Overeenkomst als deze schade een gevolg is van opzet, grove schuld of roekeloosheid van TOO.

 4. Voor indirecte schade (denk aan reputatieschade, gevolgschade of gederfde winst) is TOO nooit aansprakelijk.

 5. TOO is ook niet aansprakelijk voor schade:

  • die het gevolg is van gebrekkige of falende apparatuur of noodzakelijke telecommunicatieverbindingen (internet) waardoor levering van de Dienst niet mogelijk is;
  • die het gevolg is van handelen van Opdrachtgever en zijn/haar ondergeschikten of derde contractspartijen;
  • die het gevolg is van een hack van elektronische apparatuur en/of programma’s.
 6. Bij aansprakelijkheid van TOO hangt de hoogte van de vergoeding af van de mate waarin de tekortkoming door TOO toe te rekenen is. Een kleine afwijking leidt niet tot vergoeding. TOO dekt nooit meer dan het schadebedrag dat haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering vergoedt én uitkeert. Als de verzekeraar niet uitkeert, is de aansprakelijkheid van TOO (het bedrag dat zij zal vergoeden aan Opdrachtgever) beperkt tot de factuurwaarde van de laatste factuur met een maximum van € 1000.

 7. Schade dient direct na het ontstaan ervan Schriftelijk aan TOO gemeld te worden.

 8. Vorderingen op TOO verjaren 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

 9. Is schade ontstaan door opzet, grove schuld of roekeloosheid van Opdrachtgever? Dan gelden de bepalingen in dit artikel niet.

Vrijwaringen
 1. Opdrachtgever vrijwaart TOO voor alle vorderingen en aanspraken van derden:
 • gerelateerd aan deze Overeenkomst tussen Opdrachtgever en TOO;
 • die voortvloeien uit de door Opdrachtgever ter beschikking gestelde gegevens;
 • die verband houden met de intellectuele eigendomsrechten van TOO en stelt TOO volledig schadeloos voor wat betreft deze aanspraken. Ook zorgt Opdrachtgever ervoor dat derden geen gebruik (kunnen) maken van de in het kader van de Overeenkomst geleverde Werken als daarmee inbreuk wordt gemaakt op de rechten zoals genoemd in artikel 10. Opdrachtgever stelt TOO direct op de hoogte van (verwacht) gebruik door derden.
Artikel 8: Overmacht
 1. In het geval van overmacht (blijvend of tijdelijk), of de overmacht was te voorzien of niet, is TOO niet verplicht om haar verplichtingen (tijdig) na te komen. TOO mag in dat geval zonder een verplichting tot schadevergoeding haar werkzaamheden zonder gerechtelijke tussenkomst (gedeeltelijk) opschorten.
 2. Onder overmacht wordt onder meer verstaan; niet-toerekenbare tekortkoming van TOO of door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers, pandemie, epidemie, van kracht zijnde overheidsmaatregelen, ziekte van TOO of haar naasten, internetstoringen, storing van soft- of hardware en andere programma’s of verbindingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden, oproer, oorlog en iedere andere situatie waarop TOO of Opdrachtgever geen beslissende controle kan uitoefenen.
 3. Wij zullen elkaar zo spoedig mogelijk Schriftelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen en proberen om in overleg een oplossing vinden.
 4. Als de situatie van overmacht langer aanhoudt dan 30 dagen, kunnen wij in overleg ervoor kiezen de Overeenkomst te ontbinden. De werkzaamheden die al zijn uitgevoerd toen de overmacht ontstond, worden wel gefactureerd en betaald door Opdrachtgever.
 5. Schade geleden als gevolg van overmacht komt niet voor rekening en risico van TOO.
Artikel 9: Verbeterpunten?
 1. Als Opdrachtgever niet tevreden is, kan een eventuele verbeterpunt goed onderbouwd via anita@theorderlyoffice.nl gemeld worden binnen 1 week na de datum waarop de werkzaamheden waaruit de klacht is ontstaan, zijn uitgevoerd. Als Opdrachtgever niet binnen deze termijn klaagt, gaat TOO er vanuit dat zij onze Overeenkomst goed is nagekomen.
 2. TOO doet haar best om de klacht binnen 2 weken in onderling overleg op te lossen. Na deze periodde is de klacht vatbaar voor geschilbeslechting zoals bedoeld in artikel 13.
 3. Als en voor zover een klacht gegrond wordt verklaard, zal TOO de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. In dat geval wordt gekeken of het mogelijk is de planning te veranderen. Indien dit niet mogelijk is, zullen wij samen tot een oplossing proberen te komen die zowel financieel als qua tijdigheid voor beiden (financieel) haalbaar is.
 4. Tijdens een klachtenprocedure blijft de verplichting tot betaling van openstaande facturen bestaan.
Artikel 10: Intellectuele Eigendom
Intellectueel Eigendomsrecht TOO
 1. Op alle uitingen (Werken) van TOO rusten auteursrechten en/of andere (intellectuele) eigendomsrechten en/of haar licentiegevers. Denk hierbij aan het logo van TOO, maar bijvoorbeeld ook op door TOO gemaakte handboeken, plannen, presentaties, adviezen, concepten, creaties, hand-outs en andere informatie.
 2. Deze genoemde rechten worden niet via onze Overeenkomst aan Opdrachtgever overgedragen.
Gebruiksrecht Opdrachtgever (licentie)
 1. Opdrachtgever krijgt na betaling van het volledige tarief een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar gebruiksrecht. Opdrachtgever mag de Werken binnen zijn/haar onderneming gebruiken zoals noodzakelijk is voor het doel van de Opdracht.

 2. Wat Opdrachtgever niet mag zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van TOO is:

  • Werken gebruiken voor andere doeleinden dan genoemd in lid 2. Wil Opdrachtgever een aangepast gebruik afspreken, dan kunnen we hierover in gesprek om passende afspraken te maken;
  • Werken verveelvoudigen, openbaar maken, aan derden ter beschikking stellen of ter inzage geven, al dan niet tegen een vergoeding. Dit houdt ook in dat Opdrachtgever de Werken niet mag kopiëren, namaken en/of (door)verkopen.
  • Een vermelding van rechten van TOO verwijderen of wijzigen;
  • Een Werk van TOO als model of merk registreren.
 3. Opdrachtgever kan via social media een foto of screenshot delen van een onderdeel van de Opdracht met vermelding van @theorderlyoffice.

 4. Na beëindiging van de Overeenkomst mag Opdrachtgever de Werken blijven gebruiken zoals bedoeld in lid 3.

 5. Opdrachtgever mag binnen een tijdsbestek van 2 jaar na afronding van een traject van TOO niet zelf een (online) cursus, workshop of (online) training ontwerpen en commercieel aan te bieden als deze qua vorm en inhoud gelijk is aan die van TOO. Wil je samenwerken, mail dan naar anita@theorderlyoffice.nl.

TOO
 1. TOO mag alle geleverde Werken altijd gebruiken voor haar werkzaamheden voor andere Opdrachtgevers en marketing- en promotiedoeleinden.
 2. Opdrachtgever geeft TOO toestemming om geschreven recensies te vermelden op de Website en social media van TOO. Opdrachtgever kan vooraf aangeven dit niet te willen.
 3. Als TOO stories of posts van haar werkzaamheden voor Opdrachtgever ter promotie deelt op social media of haar Website, zal zij dit alleen met toestemming van Opdrachtgever doen.
Wat gebeurt er bij een inbreuk?
 1. Elk gebruik dat niet Schriftelijk tussen ons is overeengekomen, wordt gezien als een inbreuk op het auteursrecht of een ander intellectueel eigendomsrecht van TOO. Een inbreuk, ook door een derde die (in)direct handelt in uitoefening van onze Overeenkomst, leidt direct tot betaling van een vergoeding aan TOO van minimaal EUR 5.000,00. Opdrachtgever vergoedt daarnaast ook de werkelijk geleden schade van TOO.
Artikel 11: Vertrouwelijkheid en non-exclusiviteit
Vertrouwelijkheid
 1. Wij behandelen alle informatie die wij in het kader van onze Overeenkomst van elkaar of via derden in ons bezit krijgen vertrouwelijk en wij verplichten ons naar elkaar tot geheimhouding tegenover derden tenzij een wettelijke of beroepsplicht anders bepaalt of tenzij wij elkaar Schriftelijke toestemming hebben gegeven. Wij zorgen ervoor dat derden niet op andere wijze kennis van de informatie kunnen krijgen.
 2. Wij gebruiken de informatie die wij aan elkaar geven alleen voor het doel dat wij hebben afgesproken.
 3. Wanneer deze Overeenkomst eindigt, geven wij aan ons in het kader van de Overeenkomst verstrekte materialen/informatie terug aan elkaar. Achtergebleven materialen/informatie zullen op een zorgvuldige en veilige manier worden vernietigd en in elk geval niet meer worden gebruikt of gedeeld met derden. Wij verklaren Schriftelijk aan elkaar dat wij deze niet langer in het beheer hebben.
 4. De bepalingen in dit artikel gelden ook na het einde van de Overeenkomst, behalve wanneer een van ons voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
Non-exclusiviteit
 1. Met inachtneming van de vorige leden werkt TOO tijdens de Overeenkomst eveneens voor derden.
Concurrentiebeding
 1. Indien TOO een derde inhuurt die werkzaamheden verricht voor Opdrachtgever in het kader van deze Overeenkomst (denk aan langdurige ziekte van TOO), zal Opdrachtgever tijdens en gedurende 2 jaar na beëindiging van de Opdracht niet direct, dus niet zonder tussenkomst en/of bemiddeling van TOO, contracteren met deze derde.
 2. Als Opdrachtgever direct met door TOO ingehuurde derde wilt contracteren, heeft Opdrachtgever hiervoor schriftelijke instemming van TOO nodig en wordt in geval van instemming tussen TOO en Opdrachtgever een passende vergoeding voor TOO afgesproken.
Artikel 12: Geen arbeidsovereenkomst
 1. Wij verklaren dat wij uitdrukkelijk geen arbeidsovereenkomst met elkaar willen aangaan en dat wij deze Overeenkomst sluiten op basis van opdracht zoals bedoeld in artikel 7:400 e.v. BW. Onze gedragingen bij de uitvoering van deze Overeenkomst zijn gelijk als de gebruikelijke gedragingen bij een overeenkomst van opdracht.
 2. TOO vervult haar werkzaamheden volledig zelfstandig. Eventuele instructies van Opdrachtgever zijn alleen bedoeld om effectief en tijdig de werkzaamheden uit te voeren volgens de afspraken met Klanten. Hierbij wordt de wijze van uitvoering van de Overeenkomst door TOO niet beïnvloed.
 3. Opdrachtgever houdt geen loonbelasting, premies volksverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en/of andere premies werknemersverzekeringen in op betalingen aan TOO. TOO zorgt zelf voor de afdracht van deze betalingen.
 4. In het geval dat de relatie tussen ons zoals beschreven in deze Overeenkomst door fiscale en/of sociale verzekeringsinstanties wordt geacht een (fictieve) dienstbetrekking te zijn, verklaren wij uitdrukkelijk dat de relatie volgend uit deze Overeenkomst geen arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in boek 7, titel 10 e.v. BW is. Als Opdrachtgever om deze reden verplicht wordt lasten zoals onder meer genoemd in lid 3 van dit artikel (het werknemers- en werkgeversdeel) af te dragen, zal Opdrachtgever deze betalen in afwachting van het aangepaste oordeel van de betreffende instantie.
Artikel 13: Geschillen
 1. Op onze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die wij niet samen op kunnen lossen, leggen wij voor aan de bevoegde Rechtbank Den-Haag.